باد صبا

در این مجموعه معماری ایرانی و میراث جغرافیایی به همراه فرش کلاسیک ایرانی ادغام می شود و مجموعه فرش باد صبا را تشکیل می دهد